TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch UBND các quận và TP. Thủ Đức được quyết định đầu tư dự án nhóm C
Xây dựng cầu Nam Lý, TP. Thủ Đức. Ảnh: Sơn Nam

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành trung ương về các nội dung đã ủy quyền; đảm bảo nguồn lực và điều kiện để chủ tịch UBND các quận và TP. Thủ Đức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền. Thời hạn ủy quyền đến ngày 31/12/2025.

Chủ tịch UBND các quận, TP. Thủ Đức khi thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định khác của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu, không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền các quận/huyện phải thực hiện đúng nội dung đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền./.