Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ, đã đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong ngành Kiểm sát đối với công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ được nâng lên. Ngành Kiểm sát đã chủ trì liên ngành ký ban hành thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Viện kiểm sát các cấp đã quản lý cơ bản đầy đủ các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ tại giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử, đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ án do Viện kiểm sát tạm đình chỉ và các vụ án hình sự tạm đình chỉ có bị can; phối hợp liên ngành giải quyết các vụ việc, vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để toàn ngành Kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu trong Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88