Quy hoạch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển Tỉnh trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước
Quy hoạch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển Tỉnh trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Về kinh tế, mục tiêu là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt trên 7,5%/năm. Quy mô GRDP năm 2030 gấp 2 – 2,5 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 23%; công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 36,5%; dịch vụ chiếm khoảng 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,5%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2030 bình quân đạt khoảng 30 – 35% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2021 – 2030 bình quân trên 7%/năm.

Thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2030 bình quân tăng 12 – 15%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 36%. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh có kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển với việc chủ động đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trọng tâm là đầu tư cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Đề án xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt), năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Quy hoạch Tỉnh nhấn mạnh việc phát triển kinh tế biển. Cụ thể, xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước; đầu tư xây dựng cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, cảng sông Ông Đốc gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; phát triển nuôi biển công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm biển.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo; phát triển và quản lý bền vững kinh tế biển theo phương thức tổng hợp, quản trị biển dựa vào không gian, liên ngành với sự tham gia của các cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88